Over EURIB
EURIB is een onafhankelijk kennisplatform op het gebied van brand management, design management en reputation management. Wij hebben ons ten doel gesteld (wetenschappelijke) kennis in deze drie vakgebieden voor managers toepasbaar te maken. We doen dat door het delen van kennis via onderwijsonderzoek en advies. EURIB is in 2002 opgericht en is gevestigd te Rotterdam.

Op onderwijsgebied verzorgt EURIB onder andere een Nederlandstalig masterprogramma waarin de integratie van brand, design en reputation management centraal staat. Ook richt EURIB zich op wetenschappelijk toegepast onderzoek en we hebben diverse meetinstrumenten ontwikkeld, op het gebied van brand (merkoriëntatie, internal branding en brand equity), design (designoriëntatie en designeffectiviteit) en reputation management (reputatie-oriëntatie en reputation tracker). Daarnaast adviseren we organisaties in deze drie vakgebieden.

Filosofie: vijf pijlers

De filosofie van EURIB is gebaseerd op vijf pijlers die we hieronder toelichten.

1. Integratie van brand, design & reputation management

De vakgebieden brand management, design management en reputation management hebben in het verleden elk hun eigen concepten, modellen en technieken ontwikkeld. EURIB heeft zich ten doel gesteld kennis en inzichten uit de drie genoemde disciplines bij elkaar te brengen om zo tot nieuwe inzichten te komen. Deze integratie moet een verrijking voor alle drie de vakgebieden opleveren en daarmee het belang van het creëren van immateriële waarde voor bedrijven duidelijk maken. EURIB hanteert daarbij als uitgangspunt dat bedrijven en instellingen op de lange termijn alleen succesvol kunnen zijn als zij hun immateriële meerwaarde weten te vergroten.

2. Bedrijfskundig perspectief

creating-value-wheelEURIB hanteert een bedrijfskundig perspectief, hetgeen betekent dat – of het nu om brand management, design management of reputation management gaat – immateriële waardecreatie op hoog niveau in de organisatie moet zijn ingebed. Dit betekent enerzijds dat brand, design en reputation management moeten aansluiten bij het gevoerde strategische, financiële en HR-beleid. Anderzijds betekent dit dat brand, design en reputation management wezenlijk moeten bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie. Het creëren van immateriële meerwaarde kan alleen goed uit de verf komen als op strategisch niveau vanuit brand, design of reputation management de voor de organisatie relevante issues worden ingebracht. Hierbij valt te denken aan onderwerpen als verandermanagement, innovatiemanagement en organisatiekunde, maar ook aan discussies omtrent markt- versus productoriëntatie en het dilemma rond creativiteit versus logica.

3. Conceptueel modellen

Of het nu gaat om onderwijs of onderzoek, EURIB onderscheidt zich in haar werkwijze door te werken vanuit conceptueel modellen. Hoewel dergelijke modellen niet altijd voor de volle 100% praktijksituaties kunnen verklaren of voorspellen, kunnen deze de grip op de werkelijkheid aanzienlijk vergroten. Of zoals Kent Gregory het zei: ‘Without an adequate theory, reality is irrelevant.’ Naast het gebruik van extern ontwikkelde modellen, worden binnen EURIB ook conceptueel modellen ontwikkeld, zoals de Brand Reputation Grid (BRG), een model dat zich toespitst op de merkgerichtheid van organisaties.

4. Betrokkenheid bij het vakgebied

Een van de doelstellingen van EURIB is managers te helpen bij het up-to-date houden van relevante kennis en inzichten. Centraal in deze handelwijze staat het begrip betrokkenheid. Deze betrokkenheid uit zich in het feit dat EURIB wil bijdragen aan de inhoudelijke ontwikkeling van de disciplines brand management, design management en reputation management en nauwe banden onderhoudt – ofwel ‘connected’ is met – het werkveld van deze disciplines. EURIB wil op deze manier managers en studenten terzijde staan bij het oplossen van problemen in hun vakgebied. Daarbij werken wij op diverse gebieden samen met universiteiten, hogescholen, kennisinstituten en beroepsorganisaties. In elk samenwerkingsverband opereert EURIB als een onafhankelijke organisatie die haar expertise op het gebied van brand, design en reputation management aan andere instanties ter beschikking stelt. Centraal daarin staat de ambitie om kennis en inzicht op het gebied van deze disciplines naar een hoger niveau te tillen.

5. Europese focus

Het vijfde uitgangspunt van waaruit EURIB werkt, is de Europese focus. EURIB stelt zich ten doel kennis en inzichten op het gebied van brand, design en reputation management te ontwikkelen en te verspreiden. Omdat in deze drie vakgebieden in Europa andere accenten worden gelegd dan in Amerika en Azië, heeft EURIB voor een Europese focus gekozen. Bij verandermanagement komt dit bijvoorbeeld tot uiting in het benadrukken van het Rijnlandse model (in tegenstelling tot het Angelsaksische model van management). Waar mogelijk streeft EURIB ernaar Europese waarden en normen in haar handelwijze door te laten klinken.