Co-creatie en stakeholders

Co-creatie: laat stakeholders aan het woord

Prahalad en Ramaswamy introduceerden in de jaren 90 het begrip co-creatie. Hierin staat de vraag centraal of en hoe consumenten kunnen participeren bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Uit de praktijk blijkt dat andere stakeholders, zoals medewerkers en leveranciers, niet voor de volle 100% participeren bij co-creatie. In een artikel in Harvard Business Review pleiten Ramaswamy en Gouillart er voor andere stakeholders bij het co-creatie proces te betrekken.

Co-creatie

Bij Lego konden consumenten al in een vroeg stadium op de website designs voor nieuwe producten aandragen. Veel bedrijven hebben co-creatie ingezet om de klant meer bij het product te betrekken maar ook om producten nog beter op hun wensen en behoeften af te stemmen. Andere stakeholders – zoals leve­ranciers en medewerkers – zijn bij co-creatie verwaarloosd, aldus Ramaswamy en Gouillart. Bij medewerkers komt dat volgens hen omdat veel managers vasthouden aan oude controlemechanismen: ‘At most companies managers are behind the times: They cling to their hierarchies and their control over the defini­tion and creation of stakeholders’ experiences’. Door meer stakeholders bij co-creatie te betrekken, kunnen zij hun ervaringen delen en kunnen beter begrijpen hoe een nieuw product door de ander wordt ervaren. Met deze informatie kan een betere ervaring voor alle partijen worden gecreëerd.

De hierboven beschreven co-creatie strategie verandert de manier waarop bedrijven denken over hun strategie en uitvoering. De traditionele vorm van co-creatie creëert waarde voor een ‘selecte doelgroep’. Maar co-creatie zou juist ook medewerkers en andere stakeholders die ruimte voor verbetering zien, moeten aanzetten om te participeren in co-creatie. Voor deze stakeholders (niet-klanten) kan het co-creatie proces immers enorm motiverend en enthousiasme­rend werken.

Proces

In het co-creatieproces geeft het management van het bedrijf de strate­gische richting en grenzen aan. In dit proces zijn volgens de volgende stappen te onderscheiden:

  1. Identificeer alle stakeholders die te maken hebben met het proces (werkne­mers, klanten, leveranciers, distributeurs, communities).
  2. Breng in kaart wat de huidige interacties tussen stakeholders zijn.
  3. Organiseer workshops waarin stakeholders ervaringen kunnen delen en ver­beteringen kunnen aandragen.
  4. Bouw platformen voor stakeholders waarop ze nieuwe ideeën kunnen aan­dragen en waar ze de dialoog met andere stakeholders kunnen blijven voe­ren.

Voordelen van wat Ramaswamy en Gouillart een geïntegreerde co-creatie stra­tegie noemen, zijn: de creativiteit en de productiviteit nemen in het bedrijf toe, doordat medewerkers meer betrokken raken dalen de personeelskosten (onder andere door minder uitval) en last but not least kunnen er op deze manier nieu­we inkomstenbronnen en verdienmodellen tot stand komen. Voor de diverse stakeholder groepen verhoogt geïntegreerde co-creatie de positieve ervaringen. Maar ook neemt de economische waarde (zoals hogere inkomsten) en/ of psychologi­sche waarde (grotere genoegdoening) toe.

Mens centraal

Het paradigma van co-creatie biedt grote kansen voor bedrijven. Indivi­duen lopen vaak sterk bij bedrijven voor als het gaat om de wil om te participe­ren in co-creatie processen. Volgens de auteurs is het van belang dat bedrijven hier op reageren. Er kan in het klein worden begonnen door een plek te bie­den waar stakeholders hun ervaringen en ideeën kunnen delen. Uiteindelijk gaat co-creatie immers om het centraal stellen van menselijke ervaringen bij het ontwerpen van producten en diensten voor een bedrijf.

Referentie(s)
Ramaswamy, V., Gouillart, F. (2010), Building the co-creative enterprise. Har­vard Business Review, vol.88, no.10, p.100-109.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Reactie plaatsen