Over EURIB
De filosofie van EURIB is gebaseerd op vijf pijlers die we hieronder toelichten.

1. Integratie van brand, design & reputation management

In de vakgebieden brand management, design management en reputation management zijn in het verleden eigen concepten, modellen en technieken ontwikkeld. Wij hebben ons ten doel gesteld kennis en inzichten uit deze disciplines bij elkaar te brengen. Onze ervaring is dat je zo tot nieuwe inzichten kunt komen. Deze integratie moet een verrijking voor alle drie de vakgebieden opleveren. Daardoor kan het belang van het creëren van immateriële waarde voor bedrijven nog duidelijker worden gemaakt. Met name bedrijven die hun immateriële meerwaarde weten te vergroten, zijn op de lange termijn succesvol.

2. Bedrijfskundig perspectief

Creating value wheelWij hanteren een bedrijfskundig perspectief. Dit betekent dat – of het nu om brand management, design management of reputation management gaat – immateriële waardecreatie op hoog niveau in de organisatie moet zijn ingebed. Brand, design en reputation management moeten daarom aansluiten bij het gevoerde strategische, financiële en HR-beleid. Alleen dan kunnen brand, design en reputation management wezenlijk bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie. Het creëren van immateriële meerwaarde kan alleen goed uit de verf komen als op strategisch niveau vanuit brand, design of reputation management de voor de organisatie relevante issues worden ingebracht. Hierbij valt te denken aan onderwerpen als verandermanagement, innovatiemanagement en organisatiekunde. Maar ook aan discussies omtrent markt- versus productoriëntatie en het dilemma rond creativiteit versus logica.

3. Conceptuele modellen

Of het nu gaat om onderwijs of onderzoek, wij onderscheiden ons in onze werkwijze door te werken vanuit conceptuele modellen. Hoewel dergelijke modellen niet altijd voor de volle 100% praktijksituaties kunnen verklaren of voorspellen, kunnen deze de grip op de werkelijkheid aanzienlijk vergroten. Of zoals Kent Gregory het zei: ‘Without an adequate theory, reality is irrelevant.’ Naast het gebruik van extern ontwikkelde modellen, zijn door onszelf ook diverse conceptuele modellen ontwikkeld, zoals de Brand Reputation Grid (BRG), een model dat zich toespitst op de merkgerichtheid van organisaties.

4. Betrokkenheid bij het vakgebied

Een van onze doelstellingen is managers te helpen bij het up-to-date houden van relevante kennis en inzichten. Centraal in deze handelwijze staat het begrip betrokkenheid. Deze betrokkenheid uit zich in het feit dat wij willen bijdragen aan de inhoudelijke ontwikkeling van de disciplines brand management, design management en reputation management en dat we nauwe banden onderhouden – ofwel ‘connected’ zijn met – het werkveld van deze disciplines. Op deze manier willen we managers en studenten terzijde staan bij het oplossen van problemen in hun vakgebied. Daarbij werken we op diverse gebieden samen met universiteiten, hogescholen, kennisinstituten en beroepsorganisaties. In elk samenwerkingsverband opereren we als een onafhankelijke organisatie die haar expertise op het gebied van brand, design en reputation management aan andere instanties ter beschikking stelt. Centraal daarin staat de ambitie om kennis en inzicht op het gebied van deze disciplines naar een hoger niveau te tillen.

5. Europese benadering

Het vijfde uitgangspunt van waaruit wij werken, is de Europese focus. Wij stellen ons ten doel kennis en inzichten op het gebied van brand management, design management en reputation management te ontwikkelen en te verspreiden. Omdat in deze drie vakgebieden in Europa andere accenten worden gelegd dan in Amerika en Azië, hebben wij voor een Europese benadering gekozen. Bij verandermanagement komt dit bijvoorbeeld tot uiting in het benadrukken van het Rijnlandse model (in tegenstelling tot het Angelsaksische model van management). Waar mogelijk streven we ernaar Europese waarden en normen in onze handelwijze door te laten klinken.